Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Wszystko, co kupią lub zarobią małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, co do zasady wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Na skutek rozwodu ustaje wspólność majątkowa, jednak samo orzeczenie rozwodu nie powoduje automatycznie podziału majątku byłych małżonków.

Aby formalnie rozdzielić majątek po rozwodzie, byli małżonkowie, powinni podjąć odpowiednie kroki prawne. To podział wspólnego majątku.  Jak podzielić majątek po rozwodzie? Jest kilka możliwości.

Czym jest i co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Zgodnie z polskim prawem majątek wspólny powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, chyba że małżonkowie przed ślubem zawarli intercyzę. Co do zasady, aby powstała wspólność majątkowa, nie potrzeba podejmować żadnych czynności, gdyż powstaje z mocy prawa. W skład majątku wspólnego, czyli majątku objętego wspólnością ustawową wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje lub jednego z małżonków. Natomiast przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością, należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W skład majątku wspólnego wchodzą zatem m.in.:

  • dochody z majątku wspólnego, jak również te pochodzące z majątku osobistego małżonków;
  • pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innych źródeł zarobkowych każdego z małżonków;
  • kwoty składek zaewidencjonowane na subkoncie zgodnie z art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego bądź pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

Warto wiedzieć także, że w przypadku nabycia w czasie trwania małżeństwa, w którym obwiązuje wspólność majątkowa przedmiotu majątkowego finansowanego częściowo z funduszy pochodzących z majątku wspólnego i częściowo z majątku osobistego małżonka, przedmiot ten wchodzi częściowo do majątku wspólnego i częściowo do majątku osobistego małżonka, który finansował nabycie.  

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Możliwości jest kilka. Podział majątku wspólnego może odbyć się przed notariuszem w formie umowy o podział majątku wspólnego. Jednak, aby faktycznie dokonać skutecznego podziału w tej formie, obie strony muszą być zgodne co do podziału. Jeśli nie ma zgody, pozostaje droga sądowa. Aby dokonać podziału majątku, każdy z małżonków może złożyć do sądu rejonowego wniosek o podział majątku wspólnego. Sądowy podział majątku odbywa się jako odrębny proces i jego celem jest rozdzielnie poszczególnych składników majątku pomiędzy byłych małżonków.

Podział ten najczęściej sąd dokonuje w ten sposób, że dany przedmiot majątkowy zostaje przyznany na wyłączną własność jednego z byłych małżonków. W przypadku różnicy w wartościach poszczególnych składników może orzec o spłatach lub dopłatach na rzecz drugiej strony. Warto wiedzieć, że nie tylko majątek czynny, który był objęty wspólnością, podlega podziałowi. Oprócz tego, co małżonkowie zgromadzili w tracie trwania wspólności, dzielone są także pasywa, czyli długi. Zatem jeśli rozwodników wiązał kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup nieruchomości, także i on podlega podziałowi. Zwykle jedno z małżonków przejmuje zobowiązanie w celu samodzielnej spłaty.

Sprawy o podział majątku wspólnego to jedne z najtrudniejszych postępowań, które mogą trwać latami. Aby sprawnie przeprowadzić sprawę w sądzie warto mieć wsparcie w profesjonalistach takich jak Rozwod-warszawa.pl, który zadba o każdy szczegół sprawy i pomoże nam szybko uporać się z podziałem.